Σημασία του ΙΑΘΕΙΗΝ @ 26 May 2006 11:56 AM

                                                


ΙΑ= μια- EIHN= ευκτική του ρήματος ειμί= είθε να είμαι. Η κωδική προσέγγισις της λέξεως IΑΘΕΙΗΝ αποκαλύπτει τα νοήματα: 

Ι =  κατερχόμενη ακτινοβολία-ολίγον κατ ολίγον και αφανώς
Α = εκ της αρχικής δυνάμεως
Θ = η οποία θεάται
Ε = εκτεινομένη και
Ι = απαύστως τροφοδοτούμενη (και τροφοδοτούσα)
Η = καθίσταται φανερά
Ν = διά νοός και Νόμου

Δι' άλλης προσεγγίσεως δια των φωνηέντων ΙΑ σημαίνεται (κατά το λεξικόν) η έννοια ΜΙΑ, δεδομένου ότι η Ι= κατερχόμενη ακτινοβολία εκ της Α= αρχικής είναι η ΜΙΑ δύναμις, η τροφοδοτούσα πάσαν την Δημιουργίαν.

Διά των υπολοίπων γραμμάτων της λέξεως ΙΑ-ΘΕΙΗΝ, ήτοι ΘΕΙΗΝ εκφράζεται Θ=θέασις και η ευχή ΕΙΗΝ= είθε να είμαι.

Αλλά επισκεπτόμενοι προσεκτικότερον την λέξιν ΙΑΘΕΙΗΝ αναγνωρίζουμε την λέξιν -ΙΑΘ- η οποία δηλοί την Ι= κατερχόμενην ακτινοβολίαν Α=εκ της αρχικής, Θ= θεωμένην. Αν την Θ= θέασιν νοήσωμεν Σ= εις έσω χώρον, τότε η ΙΑΘ τρέπεται σε ΙΑΣ, ώστε να δηλωθεί η εσωτερική θέασις και η έννοια της λέξεως ΙΑΣΙΣ= θεραπεία.

Λέγοντες ΙΑΘΕΙΗΝ τα νοήματα τα εμφανιζόμενα είναι: 
Θεραπευμένος είθε να είμαι, αλλά δια της λέξεως ΙΑΘΕΙΗΝ και βεβαίως ένεκα της έννοιας του Θ το οποίον δηλοί την φανέρωσιν, η ευχή ΕΙΗΝ= είθε να είμαι, επικυρώνεται διά του Θ, ήτοι: φανερά θεραπευμένος είθε να είμαι.

Η λέξις ΙΑΘ-ΕΙΗΝ εμπεριέχει και την έννοιαν του ΕΙΝΑΙ, το οποίον αποτελεί τον ύψιστον προορισμόν του πνευματικού ανθρώπου. Το απαρέμφατον ΕΙ-ΝΑΙ κωδικώς αποκαλύπτει την
Ε= εκπορευομένην και
Ι= κατερχόμενην δύναμιν,
ΝΑΙ= τον Νουν τον Αιώνιον (όπου ΑΙ σημαίνεται το αιώνιον)
Αρα λέγοντες ΕΙΝΑΙ, εννοούμεν ΕΙ=είσαι, ΝΑΙ= Νους Αιώνιος
Το καταφατικόν ΝΑΙ, μόνον ο Νους έχει εξουσίαν να το λέγει Συμπερασματικώς, δια της Κωδικής Μεθόδου.

 

 

 

ΙΑΘΕΙΗΝ
Σημαινει:

 ΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ (Ι)
ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
 (Α)
ΘΕΑΣΑΙ (Θ)
Και είθε η θέασις αυτή να προβάλλει το αληθινό σου ΕΙΝΑΙ, αλλά πρωτίστως, να είσαι υγιής στο Σώμα σου και τον Νουν.

Copyright 2009